Istutukset

Monissa vesistöissä on ihmisen toiminnan myötä tapahtunut muutoksia. Kun esimerkiksi kalojen luontainen lisääntyminen on heikentynyt sopivien kutualueiden puuttuessa, tarvitaan kalakantoja elvyttäviä toimenpiteitä. Kalakantoja tuetaan sekä istutuksilla että elinympäristöjä kunnostamalla.
Kolkonjärvi-Tuusjärvi osakaskunnan alueella toteutetaan istutuksia vuosikokouksissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.