Istutukset

Monissa vesistöissä on ihmisen toiminnan myötä tapahtunut muutoksia. Kun esimerkiksi kalojen luontainen lisääntyminen on heikentynyt sopivien kutualueiden puuttuessa, tarvitaan kalakantoja elvyttäviä toimenpiteitä. Kalakantoja tuetaan sekä istutuksilla että elinympäristöjä kunnostamalla.
Kolkonjärvi-Tuusjärvi osakaskunnan alueella toteutetaan istutuksia vuosikokouksissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Tuusjärveen on osakaskunnan päätöksen mukaan istutettu siian poikasia viikolla 40/2022

Kolkonjärveen istutettiin siikaa viikolla 43/2022